91 577 61 81   |   Kontakt

Notariusz
Leszek Pietrakowski

30 lat doświadczenia

Kancelaria Notarialna

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności, notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego i co do zasady dokonywane są w kancelarii notarialnej, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, notariusz może dokonać czynności notarialnych także w innym miejscu. Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Jako płatnik, notariusz pobiera podatki, przekazując je następnie Urzędowi Skarbowemu. Ponadto jeżeli sporządzony akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej i podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.


Kancelaria Notarialna Notariusza Leszka Pietrakowskiego działa na rynku od 1993 roku. Początkowo miała siedzibę w budynku przy ulicy Dworcowej 12, po czym w lipcu 2001 roku została przenesiona do budynku Stargardzkiego Centrum Kultury (SCK), gdzie pozostaje do dziś. Te 30 lat pracy pozwoliło Nam zdobyć bogate doświadczenie w dokonywaniu czynności notarialnych i udzielaniu porad z zakresu działalności notariusza, poczynając od typowych czynności cywilnoprawnych, w tym również z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, poprzez czynności dotyczące spółek Kodeksu Spółek Handlowych, jak i dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Gwarantuje to wysoki poziom dokonywanych czynności poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy, z uwzględnieniem osobistego kontaktu notariusza z Klientem.


Natomiast zatrudnieni w kancelarii pracownicy zapewniają profesjonalną obsługę, dzięki posiadanym wysokim kwalifikacjom zawodowym, wynikającym między innymi z wieloletniego stażu pracy.


KONTAKT
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105/1
73-110 Stargard
tel. 91 577 61 81
Kancelaria@NotariuszPietrakowski.pl
QR


Czy wiesz że:
Superficies solo cedit - To co jest na powierzchni przypada gruntowi. Wywodząca się z prawa rzymskiego reguła oznaczająca, iż budynek wybudowany na gruncie oraz inne rzeczy połączone trwale z gruntem, stają się częściami składowymi gruntu i własnością właściciela gruntu.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2011 r. Nr 142 poz. 830) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • 1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • 2) sporządza poświadczenia;
 • 3) doręcza oświadczenia;
 • 4) spisuje protokoły;
 • 5) sporządza protesty weksli i czeków;
 • 6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe i dane na informatycznym nośnikiu danych;
 • 7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • 8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • 9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

"Lex est, quod notamus
To co piszemy, stanowi prawo"

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej winny zostać złożone w kancelarii przed umówionym terminem jej dokonania. Wykaz dokumentów uzależniony jest od rodzaju i zawiłości dokonywanej czynności. Poniżej staramy się wskazać dokumenty, które potrzebne są do sporządzenia typowych umów zawieranych w formie aktu notarialnego. Jednakże ze względu na różnorodność czynności notarialnych, prosimy o kontakt z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub e-mail, w celu indywidualnego uzgodnienia formy czynności, uzyskania szczegółowych informacji oraz wykazu koniecznych dokumentów. Informacje udzielane w związku z dokonywaną czynnością są bezpłatne.

ZBYCIE ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI:

 • a) odpis zwykły księgi wieczystej,
 • b) wypis z rejestru gruntów,
 • c) wpis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
 • d)podstawa nabycia

ZBYCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

 • a) odpis zwykły księgi wieczystej,
 • b) wypis z rejestru gruntów,
 • c) wypis z rejestru lokali,
 • d) podstawa nabycia,

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • a) zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • b) odpis zwykły księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • c) podstawa nabycia,

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • a) odpis skrócony aktu zgonu,
 • b) PESEL zmarłego
 • c) wszystkie testamenty sporządzone przez zmarłego (również odwołane)
 • d) odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim
 • e) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, które zmieniły nazwiska - odpis skrócony aktu małżeństwa
 • f) oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli zostały złożone)

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

 • a) odpis zwykły księgi wieczystej,
 • b) wypis z rejestru gruntów,
 • c) wypis z kartoteki budynków,
 • d) rzuty lokali,
 • e) zaświadczenie o samodzielności lokali,
 • f) inwentaryzacja budynku,
 • g) podstawa nabycia,

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI:

 • - umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji,

PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI:

 • a) dane nieruchomości, najlepiej odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, w przypadku pełnomocnictwa do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz podstawa nabycia,
 • b) dane pełnomocnika,

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • - odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku umów zawieranych po zawarciu związku małżeńskiego,

TESTAMENT:

 • - dane osoby powoływanej do spadku,

USTANOWIENIE HIPOTEKI, SŁUŻEBNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA:

 • a) odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, w przypadku obciążania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • b) podstawa nabycia,

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:

 • a) odpis skrócony aktu zgonu,
 • b) dane pozostałych spadkobierców,

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Notariusz przyjmuje
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
Po godz. 16, w sobotę i dni wolne po wcześniejszym uzgodnieniu

Czy wiesz że:
Accessio cedit principali - przyrost przypada temu, co główne. Reguła rzymskiego prawa rzeczowego, z której wynika, że rzecz przyłączona do rzeczy głównej staje się własnością właściciela rzeczy głównej. Zasada ta, znana jest również jako: accessorium sequitur principale - rzecz przyłączona idzie za główną.


Copyrights © 2013, Leszek Pietrakowski
Projekt i wykonanie Konrad Socik